ഞാന് ക്രിസ്ത്യാനി ആകുന്നതെങനെ?

നിങ‍ള്ഒ രുനല്ല വ്യക്തിയാണെന്ന്ക രുതുന്നു. നിങള്എ ല്ലായ്പ്പോ ഴും മികച്ച വ്യക്തി ആയിരിക്കാന്ശ്രമിക്കുന്നു. നിങള്` ശരിയായിരിക്കുന്നതു തന്നെ ചെയ്യാന്ശ്ര മിക്കുന്നു. നിങളുടെ ജീവിതത്തില^ ചെയ്യുന്ന നല്ലകാര്യങള്. കെട്ടകാര്യങളേ ക്കാള്~ അധികമാണ്. ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടും നിങള്~ ശൂന്യമായ വ്യക്തിയായിഅതൃപ്തനായി നിരര്ഥകവാനായി ഒറ്റ്പ്പെട്ട മനുശ്യനെപ്പോലെ ആയിരിക്കുന്നുവെന്നു നിനക്കു തോണുന്നില്ലേ?

ഇതിനായി ലാഹിരി പദാര്ഥങള്ലൌ കീകപ്രവൃത്തികള്ഐ ഹിക വസ്തുക്കള്, പാര്ട്ടികളില്പം കാളിത്തം, വിനോദ പരിപാടികളില്ഏ ര്പ്പെടുന്നതു ഈ രീതിയില്നി ങളുടെ നിരാശയെ നീക്കാന്ശ്ര മിച്ചിരിക്കാം?

Baptism

എങ്കിലും ഇനിയും ശൂന്യതെ ഉണ്ടെന്നു കണ്ടെത്തിയോ? ആ ഒഴിഞ്ഞ ഇടം നിറയ്കുവാന്ഒ രുവനുണ്ട്. അവന്ദൈവം. നീ നിന്ടെ ജീവിതത്തെ ശെരിപ്പെടുത്താന്അ നേക കാര്യങള്ശ്ര മിച്ചിട്ടും അത്സം ഭവിച്ചില്ലെംകില്ദൈവം അതെല്ലാറ്റിനും പരിഹാരിയായിരിക്കുന്നു.

നിങളുടെ ജീവിതത്തിനായി ദൈവം നമുക്കു സത്യവേദ പുസ്തകം എന്ന ഒരു കൈപ്പിടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ദൈവം തന്നെ അതിന്ടെ ക്രുതികര്തൃവായി അതില്മാ ര്ഗ്ഗദര്ശനമായി പ്രമുഖ്യമായ സത്യങള്ന ല്കിയിട്ടുണ്ടൂ. നാം സന്തോഷത്തോടെ വിശ്വാസത്താലും സമാധാനത്താലും ആയിരിക്കുന്നതു എങനെ എന്ന്മ നസ്സിലാക്കാംസഹായമാകാന്ന ല്കിട്ടുണ്ടു. നിങള്. എതിരുടുന്ന പ്രശ്നങള്ക്കും ശൂന്യതയ്ക്കും അവനില്പ രിഹാരത്തിനായിഉത്തരങളുണ്ടു.

നിങള്ആ കസ്മീകമായി ഈ ലോകത്തില്വ ന്നതല്ല. ഒരു ഉദ്ദേശത്തിനായിട്ടു ലോകാരംഭം മുതല്ന മ്മള്പാ പംനിമിത്തം ദൈവത്തില്നി ന്ന്വേ ര്പെട്ടവരാണ്. നമ്മളെ രക്ഷിക്കുവാന്വേ ണ്ടി ദൈവം തന്ടെ മകനായയേശുക്രിസ്തുവിനെ ഭൂമിയിലേക്കു അയച്ചു. യേശു ഈ ലോകത്തില്ജീ വിച്ചു നിന്ടെ പാപത്തിനായി ശിക്ഷഅനുഭവിച്ചു. അതിന്ടെ വിലകൊടുത്തു ക്രൂഷിന്മേല്മ രിച്ചു. മൂന്നാം ദിവസം മരിച്ചവരില്നി ന്നു യേശുഎഴുന്നേറ്റു. ആ യേശു നിങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു. നിങ്കളോടു വ്യക്തിപരമായ ബന്ധം പൂലത്താല്യേ ശുആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാല്പാ പം നിങളെ യേശുവില്നി ന്നു വേര്പിരിച്ചിട്ടുണ്ടു. അതിനായി നിങള്ചെ യ്യേണ്ടതു

  • നിങള്ദൈവത്തിന്ടെ ന്യായവിധിയെ പ്രാപിക്കാന് യോഗ്യനായ പാപി എന്ന് സമ്മതിക്കണം’

    എല്ലവരുംജന്മനാ പാപം ചെയ്തവരും ദൈവത്തിന്ടെ നിയമങളെ ലംഘിച്ചവരും ആയിരിക്കുന്നു (രോ 3:23). ഇതിന്ടെഫലമായി മനുക്കുലം ദൈവത്തില്നി ന്ന്വേ ര്പിരിക്കപ്പെട്ട്  ദൈവകോപത്തിന് രയായി. നമ്മഴ് ചെയ്യുന്നസത്ക്രിയകളിന്നു നാം നമ്മേ രക്ഷിക്കുവാന്ആ കുന്നില്ല. (രോ 6:2, 3)

  • യേശുക്രിസ്തുനിനക്കായി മരിച്ചു ഉയിര്ത്തെഴുന്നേററവന് എന്ന് ഗ്രഹിച്ചുകൊള്ളുക

    ഞങള്പാ പിയായിനരകത്തിന്ടെ ദിശയിലേക്കു ഓടുന്നവരായതുകൊണ്ട്പ രിപൂര്ണ്ണനായ ദൈവം പരിപൂര്ണ്ണ മനുഷ്യനുമായതന്ടെ പുത്രനായ യേസുവിനെ ദൈവം അയച്ചു. യേശു നമ്മുടെ പാപത്തിന്ടെ ശിക്ഷയെ തന്നില്ചുമന്നുകൊണ്ട്ന മുക്കായി മരിച്ചു. മാത്രമല്ല ദൈവം പാപത്തിനായി ആ വില അംഗീകരിച്ചു എന്നുപ്രായോഗികമായി കാണിക്കുവാന്മൂ ന്നു ദിവസത്തിനു ശേഷം മരിച്ചവരില്  നിന്ന്എ ഴുന്നേററു (1 പീററര് 3:18; 1കൊരി 15:5)

  • നിങളുടെ പാപത്തിനായി പശ്ചാത്തപിക്കണം. ക്രിസ്തു നിനക്കായി മരിച്ചു

     മരിച്ചവരില്  നിന്ന്എഴുന്നേററവന്എ ന്നും വിശ്വാസിക്കണം. ക്രിസ്തു മരിച്ച് ജീവനോട് എഴുന്നേറ്റു എന്നുള്ളതിന്ബുദ്ധിപൂര്വ്വമായി  വിശ്വസിക്കുന്നതു പോരാ  ഇതു ഒരു വ്യക്തിയെ രക്ഷിക്കുന്നില്ല. ഭൂതങള്  പോലുംയേശുവിനെ ദൈവപുത്രനെന്നു ബുദ്ധിപൂര്വ്വമായി വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്നാല്  അവ പരലോകത്തില്പോകുന്നില്ല(യാക്കോ 2:14, 15). നീ രക്ഷിക്കപ്പെടണമെംകില്  നിന്ടെ പൂര്ണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ പ്രാമാണികനായിപാപങളെ ഉപേക്ഷിച്ച്വ രണം. ദൈവത്തില് നിന്നു ക്ഷമാപണം പ്രാപിക്കണം. അവയ്ക്കായി പശ്ചാത്തപിക്കണം. (അപ്പോ 26:20). ക്രിസ്തു നിന്ടെ സ്ഥാനത്തില് നിന്ടെ പാപത്തിനായി മരിച്ചു ഉയിര്ത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന്വി ശ്വസിക്കണം (രോ 10:9, 10) ഇങനെ വെയ്യുംപോഴ്പരലോകത്തില്പോ കാല് നിന്ടെ നല് കാര്യങളെ അല്ല, ക്രിസ്തുവിനെ ആശ്രയിച്ചുകൊള്ളുന്നവനാകും (തീത്തോ 3:4, 5)

രക്ഷണെഎന്നതു എന്തോ ഒരു സാധാരണ കാര്യമല്ല, അതു ദൈവ കൃപയാല്അ നുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതു  അതിന്നീ അര്ഹനല്ല  ഇതു അര്ഹതയില്ലാത്തവര്ക്കു നല്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്ടെ ദയ. അതു നിത്യജീവന്ടെ ദാനമാണ്.

യേശുക്രിസ്തു മൂലം ലഭിക്കുന്ന നിത്യജീവദാനത്തെ പ്രാപിക്കാന്ഒ രുക്കമുള്ളവനായാല്  സത്യമായി യേശുവിനെനിന്ടെ വൈയക്തിക രക്ഷിതാവായും കര്ത്താവായും നിന്ടെ ഹൃദയത്തിലേക്കു സ്വീകരിക്കുവാന്ഇഷ്ട്ംപ്പെട്ടാല്ഈ  പ്രാര്ഥന ചെയ്യുക:

"യേശുവെ ഞാന്ഒ രുപാപി എന്ന്എ നിക്ക്അ റിയാം. അങ്എ ന്ടെ പാപങള്ക്കായി മരിച്ചു എന്നും എനിക്കുപരലോകത്തില്നി ത്യജീവനെ കൊടുക്കാനായി കല്ലറയില്നി ന്ന്എഴുന്നേറ്റു വന്നു എന്നും വിശ്വസിക്കണു. ഞാന്ആ ത്മാര്ഥമായി പാപത്തിനായി പശ്ചാത്താപപ്പെടുന്നു. എന്ടെ ഹൃദയത്തിലേയ്ക്കും എന്ടെജീവിതത്തിലേക്കും വരേണമേ എന്നും യാചിക്കുന്നു. എന്ടെ വാക്കുകളേയും ചിന്തകളേയുംപ്രവര്ത്തികളേയും നിന്ടെ വശത്തിലേക്കു എടുത്തുകൊള്ളണമേ. എന്ടെ രക്ഷക്കായി എന്ടെ എല്ലാആശ്രയങളെ നിന്നില്വ ച്ചുകൊള്ളണു. അങയേ എന്ടെ കര്ത്താവായും രക്ഷിതാവായും നിത്യജീവദാനത്തേയൂം അങ്ഗീകരിച്ചികൊള്ളണു. ആമേന്."

ഈ പ്രാര്ഥനചെയ്തിട്ടു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെംകില്ഞ ങളെ അരിയിക്കുക. ആ സന്തോഷത്തെനിന്നോടു ചേര്ന്നു പംകിട്ടുന്നു. എന്തെംകിലും ചോദ്യങള്ഉ ണ്ടെംകില്അ ഥവാ ചോദിക്കുവാനുംടെംകിലുംഞങളോടു ദയവായി അറിയിക്കുകയും വിളിക്കുകയും ചെയ്യുവിന്. നിങള് കര്ത്താവിനോട്ജീ വിക്കുന്നതിന്ഞങളുടെ പ്രോത്സാഹനം നിങള്ക്കുണ്ട്.