నేను క్రైస్తవునిగా మారటం ఎలా?

TLC Web Team How do I become a Christian?, Uncategorized

మీరు మంచివారని మీరనుకోవచ్చు. చేతనైనంతమట్టుకు మంచిగా జీవించి మంచిపనులు చేసి వుండవచ్చు. మీ జీవితంలోని మంచి దానిలోని చెడుకంటే ఎక్కువగా ఉండి వుండవచ్చు. కానీ ఇదంతా చేసిన తరువాత కూడా ఇంకా ఏదో వెలితి, అసంతృప్తి, శూన్యత మరియు ఒంటరితనం ఉందని మీకనిపిస్తుందా?    వివరించలేని మీ అవసరతలను తీర్చుకోవటానికి మీరు బహుశా డ్రగ్స్, సెక్స్, మెటీరియలిజం, పార్టీలకు వెళ్ళటం లేదా ఏదో గ్రూపులో భాగంగా ఉండటం వంటి అనేక విషయాలు ప్రయత్నించి వుంటారు. కానీ మీ జీవితంలో ఇంకా ఏదో కోల్పోతున్నారా? ఆ …

ನಾನು ಕ್ರೈಸ್ತನಾಗುವುದು ಹೇಗೆ?

TLC Web Team How do I become a Christian?

   ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದೀ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀ. ಅತ್ಯುತ್ತಮನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೀ, ಮತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿರುವುದನ್ನೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೀ. ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀನು ಮಾಡುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೆಟ್ಟವುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಿದರೂ ನೀನು ಬರಿದಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ, ಅತೃಪ್ತನಾಗಿ, ನಿರರ್ಥಕವಾದವನಾಗಿ, ಒಂಟಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿಯೇ ಇದ್ದೀ ಎಂದು ನಿನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದಲ್ಲವೇ?    ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾದಕಪದಾರ್ಥಗಳು, ಲೈಂಗಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಐಹಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ಅನುಭೋಗ, ಔತಣಪ್ರಸ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವರೊಡನೆ ಮನರಂಜನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ಇಂಥಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಬೇಸರವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರಬಹುದು.    ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ …

ഞാന് ക്രിസ്ത്യാനി ആകുന്നതെങനെ?

TLC Web Team How do I become a Christian?

നിങ‍ള് ഒരുനല്ല വ്യക്തിയാണെന്ന് കരുതുന്നു. നിങള് എല്ലായ് പ്പോഴും മികച്ച വ്യക്തി ആയിരിക്കാന്ശ്രമിക്കുന്നു. നിങള്` ശരിയായിരിക്കുന്നതു തന്നെ ചെയ്യാന് ശ്രമിക്കുന്നു. നിങളുടെ ജീവിതത്തില^ ചെയ്യുന്ന നല്ലകാര്യങള്. കെട്ടകാര്യങളേ ക്കാള്~ അധികമാണ്. ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടും നിങള്~ ശൂന്യമായ വ്യക്തിയായിഅതൃപ്തനായി നിരര്ഥകവാനായി ഒറ്റ്പ്പെട്ട മനുശ്യനെപ്പോലെ ആയിരിക്കുന്നുവെന്നു നിനക്കു തോണുന്നില്ലേ?      ഇതിനായി ലാഹിരി പദാര്ഥങള് ലൌകീകപ്രവൃത്തികള് ഐഹിക വസ്തുക്കള്,  പാര്ട്ടികളില് പംകാളിത്തം,വിനോദ പരിപാടികളില് ഏര്പ്പെടുന്നതു ഈ രീതിയില് നിങളുടെ നിരാശയെ നീക്കാന് ശ്രമിച്ചിരിക്കാം?      എങ്കിലും ഇനിയും ശൂന്യതെ ഉണ്ടെന്നു കണ്ടെത്തിയോ? ആ ഒഴിഞ്ഞ ഇടം നിറയ്കുവാന് ഒരുവനുണ്ട്. അവന്ദൈവം. നീ നിന്ടെ ജീവിതത്തെ ശെരിപ്പെടുത്താന് അനേക കാര്യങള് ശ്രമിച്ചിട്ടും അത് സംഭവിച്ചില്ലെംകില്ദൈവം അതെല്ലാറ്റിനും പരിഹാരിയായിരിക്കുന്നു.      നിങളുടെ ജീവിതത്തിനായി ദൈവം നമുക്കു സത്യവേദ പുസ്തകം എന്ന ഒരു കൈപ്പിടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.ദൈവം തന്നെ അതിന്ടെ ക്രുതികര്തൃവായി അതില് മാര്ഗ്ഗദര്ശനമായി പ്രമുഖ്യമായ സത്യങള് നല്കിയിട്ടുണ്ടൂ.നാം സന്തോഷത്തോടെ വിശ്വാസത്താലും സമാധാനത്താലും ആയിരിക്കുന്നതു എങനെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാംസഹായമാകാന് നല്കിട്ടുണ്ടു. നിങള്. എതിരുടുന്ന പ്രശ്നങള്ക്കും ശൂന്യതയ്ക്കും അവനില് പരിഹാരത്തിനായിഉത്തരങളുണ്ടു.    നിങള് ആകസ്മീകമായി ഈ ലോകത്തില് വന്നതല്ല. ഒരു ഉദ്ദേശത്തിനായിട്ടു ലോകാരംഭം മുതല് നമ്മള് പാപംനിമിത്തം ദൈവത്തില് നിന്ന് വേര്പെട്ടവരാണ്. നമ്മളെ രക്ഷിക്കുവാന് വേണ്ടി ദൈവം തന്ടെ മകനായയേശുക്രിസ്തുവിനെ ഭൂമിയിലേക്കു അയച്ചു. യേശു ഈ ലോകത്തില് ജീവിച്ചു നിന്ടെ പാപത്തിനായി ശിക്ഷഅനുഭവിച്ചു. അതിന്ടെ വിലകൊടുത്തു ക്രൂഷിന്മേല് മരിച്ചു. മൂന്നാം ദിവസം മരിച്ചവരില് നിന്നു യേശുഎഴുന്നേറ്റു. ആ യേശു നിങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു. നിങ്കളോടു വ്യക്തിപരമായ ബന്ധം പൂലത്താല് യേശുആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാല് പാപം നിങളെ യേശുവില് നിന്നു വേര്പിരിച്ചിട്ടുണ്ടു. അതിനായി നിങള് ചെയ്യേണ്ടതു: നിങള്ദൈവത്തിന്ടെ ന്യായവിധിയെ പ്രാപിക്കാന് യോഗ്യനായ പാപി എന്ന് സമ്മതിക്കണം’. എല്ലവരുംജന്മനാ പാപം ചെയ്തവരും ദൈവത്തിന്ടെ നിയമങളെ ലംഘിച്ചവരും ആയിരിക്കുന്നു (രോ 3:23). ഇതിന്ടെഫലമായി മനുക്കുലം ദൈവത്തില് നിന്ന് വേര്പിരിക്കപ്പെട്ട്  ദൈവകോപത്തിന് ഇരയായി. നമ്മഴ് ചെയ്യുന്നസത്ക്രിയകളിന്നു നാം നമ്മേ രക്ഷിക്കുവാന് ആകുന്നില്ല. (രോ 6:2, 3) യേശുക്രിസ്തുനിനക്കായി മരിച്ചു ഉയിര്ത്തെഴുന്നേററവന് എന്ന് ഗ്രഹിച്ചുകൊള്ളുക.  ഞങള് പാപിയായിനരകത്തിന്ടെ ദിശയിലേക്കു ഓടുന്നവരായതുകൊണ്ട് പരിപൂര്ണ്ണനായ ദൈവം പരിപൂര്ണ്ണ മനുഷ്യനുമായതന്ടെ പുത്രനായ യേസുവിനെ ദൈവം അയച്ചു. യേശു നമ്മുടെ പാപത്തിന്ടെ ശിക്ഷയെ തന്നില്ചുമന്നുകൊണ്ട് നമുക്കായി മരിച്ചു. മാത്രമല്ല ദൈവം പാപത്തിനായി ആ വില അംഗീകരിച്ചു എന്നുപ്രായോഗികമായി കാണിക്കുവാന് മൂന്നു ദിവസത്തിനു ശേഷം മരിച്ചവരില്   നിന്ന് എഴുന്നേററു (1 പീററര് 3:18; 1കൊരി 15:5) ൩. നിങളുടെ പാപത്തിനായി പശ്ചാത്തപിക്കണം. ക്രിസ്തു നിനക്കായി മരിച്ചു. മരിച്ചവരില്  നിന്ന്എഴുന്നേററവന് എന്നും വിശ്വാസിക്കണം. ക്രിസ്തു മരിച്ച് ജീവനോട് എഴുന്നേറ്റു എന്നുള്ളതിന്ബുദ്ധിപൂര്വ്വമായി  വിശ്വസിക്കുന്നതു പോരാ. ഇതു ഒരു വ്യക്തിയെ രക്ഷിക്കുന്നില്ല. ഭൂതങള്  പോലുംയേശുവിനെ ദൈവപുത്രനെന്നു ബുദ്ധിപൂര്വ്വമായി വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്നാല്  അവ പരലോകത്തില്പോകുന്നില്ല(യാക്കോ 2:14, 15). നീ രക്ഷിക്കപ്പെടണമെംകില്  നിന്ടെ പൂര്ണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ പ്രാമാണികനായിപാപങളെ ഉപേക്ഷിച്ച് വരണം. ദൈവത്തില് നിന്നു ക്ഷമാപണം പ്രാപിക്കണം. അവയ്ക്കായി പശ്ചാത്തപിക്കണം. (അപ്പോ 26:20). ക്രിസ്തു നിന്ടെ സ്ഥാനത്തില് നിന്ടെ പാപത്തിനായി മരിച്ചു ഉയിര്ത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് വിശ്വസിക്കണം (രോ 10:9, 10) ഇങനെ വെയ്യുംപോഴ്പരലോകത്തില് പോകാല് നിന്ടെ നല് കാര്യങളെ അല്ല, ക്രിസ്തുവിനെ ആശ്രയിച്ചുകൊള്ളുന്നവനാകും (തീത്തോ 3:4, 5) രക്ഷണെഎന്നതു എന്തോ ഒരു സാധാരണ കാര്യമല്ല, അതു ദൈവ കൃപയാല് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതു. അതിന്നീ അര്ഹനല്ല. ഇതു അര്ഹതയില്ലാത്തവര്ക്കു നല്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്ടെ ദയ. അതു നിത്യജീവന്ടെ ദാനമാണ്.യേശുക്രിസ്തു മൂലം ലഭിക്കുന്ന നിത്യജീവദാനത്തെ പ്രാപിക്കാന് ഒരുക്കമുള്ളവനായാല്  സത്യമായി യേശുവിനെനിന്ടെ വൈയക്തിക രക്ഷിതാവായും കര്ത്താവായും നിന്ടെ ഹൃദയത്തിലേക്കു സ്വീകരിക്കുവാന്ഇഷ്ട്ംപ്പെട്ടാല്  ഈ പ്രാര്ഥന ചെയ്യുക:    യേശുവെ ഞാന് ഒരുപാപി എന്ന് എനിക്ക് അറിയാം. അങ് എന്ടെ പാപങള്ക്കായി മരിച്ചു എന്നും എനിക്കുപരലോകത്തില് നിത്യജീവനെ കൊടുക്കാനായി കല്ലറയില് നിന്ന്എഴുന്നേറ്റു വന്നു എന്നും വിശ്വസിക്കണു.ഞാന് ആത്മാര്ഥമായി പാപത്തിനായി പശ്ചാത്താപപ്പെടുന്നു. എന്ടെ ഹൃദയത്തിലേയ്ക്കും എന്ടെജീവിതത്തിലേക്കും വരേണമേ എന്നും യാചിക്കുന്നു. എന്ടെ വാക്കുകളേയും ചിന്തകളേയുംപ്രവര്ത്തികളേയും നിന്ടെ വശത്തിലേക്കു എടുത്തുകൊള്ളണമേ. എന്ടെ രക്ഷക്കായി എന്ടെ എല്ലാആശ്രയങളെ നിന്നില് വച്ചുകൊള്ളണു. അങയേ എന്ടെ കര്ത്താവായും രക്ഷിതാവായും നിത്യജീവദാനത്തേയൂം അങ്ഗീകരിച്ചികൊള്ളണു. ആമേന്. ഈ പ്രാര്ഥനചെയ്തിട്ടു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെംകില് ഞങളെ അരിയിക്കുക. ആ സന്തോഷത്തെനിന്നോടു ചേര്ന്നു പംകിട്ടുന്നു. എന്തെംകിലും ചോദ്യങള് ഉണ്ടെംകില് അഥവാ ചോദിക്കുവാനുംടെംകിലുംഞങളോടു ദയവായി അറിയിക്കുകയും വിളിക്കുകയും ചെയ്യുവിന്. നിങള് കര്ത്താവിനോട് ജീവിക്കുന്നതിന്ഞങളുടെ പ്രോത്സാഹനം നിങള്ക്കുണ്ട്.

நான் ஒரு உண்மையான கிறிஸ்துவன் ஆவது எப்படி?

TLC Web Team How do I become a Christian?

நான் ஒரு உண்மையான கிறிஸ்துவன் ஆவது எப்படி?   நீங்கள் நான் ஒரு நல்லவன் என்று நினைக்கலாம். நல்லவனாக இருக்க முயற்சி செய்யலாம். நான் சரியானதை செய்கிறேன் என்று நினைக்கலாம். உங்கள்  வாழ்வில் நீங்கள் செய்யும் நன்மைகள், தீமையை எல்லாம் மறைந்துவிடுகிறது. ஆனாலும் நீங்கள் வெறுமையாகவும், திருப்தி இல்லாமலும், தனிமையாக இருப்பதாகவும் உணருகிறீர்களா?   இந்த உணர்வை திருப்தியாக்க, போதை பொருள், பாலியல் தொடர்பு, பொழுதுபோக்கு விருந்து, இவைகளையெல்லாம் கையாண்டிருக்கலாம். ஆனாலும் உங்கள் வாழ்க்கையில் எதையோ இழந்தவனாகவே உணருகிறீர்களா? இந்த வெறுமையை நிவிர்த்தி செய்ய …